Ceník

Platí se vždy v hotovosti na konci každé konzultace. Po každé hodině Vám dle dohody vypíši daňový doklad.

Pokud se na domluvenou hodinu a den nemůžete dostavit
, je nutné se ústně (telefonicky) omluvit, nejpozději 24h před začátkem konzultace. V případě, že se tak nestane, požaduji konzultaci zaplatit v plné výši. Toto pravidlo samozřejmě platí i pro mě. Když se nedostavím v určený čas a hodinu bez předem avizované omluvy, získáte další hodinu konzultace zdarma. 

Individuální konzultace/ 55min

Psychologické poradenství, terapie, osobní rozvoj

800-1000 Kč

Párová konzultace / 60min / 90min

1 terapeut

1200 / 1600 Kč

Skupinová terapie / 1 setkání / 90min

Min. počet 6 a max. počet účastníků 10

Probíhá v Terapeutickém centru - Mařákova

400 Kč

Cena individuální konzultace je závislá na finančních možnostech klienta, frekvenci setkání a denní době, ve které konzultace probíhá. V případě těžké životní situace je možné dohodnout cenu mimo tento ceník. Honorář i ostatní podmínky spolupráce jsou předmětem rozhovoru na prvním setkání. Na něm bude dostatek prostoru mluvit o vzájemném očekávání a možnostech, které se nabízí. 

Číslo bankovního účtu: 43-6587670237/0100 (KB) 

Dohoda o spolupráci

Řídím se etickým kodexem Evropské asociace pro Gestalt terapii a České asociace pro psychoterapii. Zde uvádím jen některé body, které mi přijdou zásadní pro pochopení terapeutického kontraktu.

______________

Důvěrnost sdělení

Informace sdělené v průběhu terapie se považují za důvěrné a terapeut se zavazuje k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by klient(-ka) ohrožoval(-a) na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů).

Terapeut pravidelně konzultuje svoji terapeutickou práci se svým supervizorem, případně v rámci intervize, to vše anonymně, aby chránil soukromí klienta(-ky). Pokud si klient(-ka) přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.

Hranice profesního vztahu

Terapeutický vztah je vymezený účelem, prostorem a časem. Terapeut a klient(-ka) se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu. Vztah mezi terapeutem a klientem je vymezený účelem setkávání (tj.poradenství, terapie nebo životní koučink). Nejedná se o vztah kamarádský, partnerský, ani milenecký. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

Zrušení konzultace

Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny. Pokud se terapeut na danou konzultaci nedostaví či se neomluví min 48h před smluvenou konzultací, má klient(-ka) právo na další konzultaci zdarma.

Limity spolupráce

Lze dosáhnout jen takového cíle, který je v dané situaci reálný (s ohledem na životní podmínky klienta(-ky), vývoj osobnosti aj.). Terapeut se zavazuje zodpovědně využívat všech svých znalostí a dovedností ve prospěch klienta v souladu s etickým kodexem Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT).

Ukončení dlouhodobé terapie

Klient(-ka) má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. V případě dlouhodobé terapie se však zavazuje své rozhodnutí v předstihu oznámit svému terapeutovi.