Ceník

Ceník je platný od 01. 09. 2023

Terapeutická konzultace / 55min

Frekvence setkání 1x týdně / v rámci měsíčního paušálu

1200 Kč

Terapeutická konzultace / 55min

Frekvence setkání 1x týdně / v rámci placení z hodiny na hodinu

1500 Kč

Jednorázová individuální konzultace / 55min

Jednorázová konzultace nebo konzultace v čase mimo pracovní dobu 

1500 Kč

Číslo bankovního účtu: 670100-2219079728/6210 (MBank)

IBAN CZ7962106701002219079728  

Způsob platby se domlouvá na prvním setkání

Pokud se na domluvenou hodinu a den nemůžete dostavit, je nutné se ústně (telefonicky) omluvit nejpozději 24h před začátkem konzultace. V případě, že se tak nestane, konzultace se hradí v plné výši. Toto pravidlo platí i pro mě. Když se nedostavím v určený čas a hodinu bez předem avizované omluvy, získáte tím další hodinu konzultace zdarma. V případě paušální platby se sníženou sazbou je to jinak.

V případě těžké životní situace je možné dohodnout cenu mimo tento ceník. Honorář i ostatní podmínky spolupráce jsou předmětem rozhovoru na prvním setkání. Na něm bude dostatek prostoru mluvit o vzájemném očekávání a možnostech, které se nabízí.  

Dohoda o spolupráci

Řídím se etickým kodexem Evropské asociace pro Gestalt terapii a České asociace pro psychoterapii. Zde uvádím jen některé body, které mi přijdou zásadní pro pochopení terapeutického kontraktu.
______________

Důvěrnost sdělení: Informace sdělené v průběhu terapie se považují za důvěrné a terapeut se zavazuje k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by klient-ka ohrožoval(-a) na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů).

Terapeut pravidelně konzultuje svoji terapeutickou práci se svým supervizorem, případně v rámci intervize, to vše anonymně, aby chránil soukromí klienta(-ky). Pokud si klient-ka přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.

Hranice profesního vztahu: Terapeutický vztah je vymezený účelem, prostorem a časem. Terapeut a klient(-ka) se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu. Vztah mezi terapeutem a klientem je vymezený účelem setkávání (tzn. poradenství, terapie nebo osobní rozvoj). Nejedná se tedy o vztah kamarádský, partnerský, ani milenecký. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie.

Zrušení konzultace: Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny. Pokud se terapeut na danou konzultaci nedostaví či se neomluví min 24h před smluvenou konzultací, má klient-ka právo na další konzultaci zdarma.

Ukončení dlouhodobé terapie: Klient-ka má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. V případě dlouhodobé terapie se však zavazuje své rozhodnutí v předstihu oznámit svému terapeutovi.